online website builder


SLUŽBY

EKOLOGICKÉ AUDITY

Ekologické audity

1

Posouzení výrobní činnosti klienta z hlediska platné legislativy dopadu na životní prostředí.

2

Vyhodnocení a určení rozsahu ekologických rizik spojených s plánovaným projektem. (investičním záměrem)

PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ A ANALÝZY RIZIK

 1. Rešeršní činnost. 
 2. Vypracování projektů průzkumných prací. 
 3. Vypracování projektů průzkumných prací.
 4. Zhodnocení rizik plynoucích z ekologických závad nacházejících se na pozemku klienta. 
 5. Návrh koncepce nápravných opatření a vyčíslení nákladů na jejich realizaci. 
 6. Realizace mělkých průzkumných sond určených pro odběr vzorků zemin  a půdního vzduchu. 
 7. Odběry vzorků půdního vzduchu, podzemní, odpadní nebo povrchové vody, zemin, odpadů a stavebních materiálů. 
 8. Realizace a vyhodnocení čerpacích zkoušek. 
 9. Terénní měření fyzikálněchemických parametrů vody a měření obsahu těkavých organických látek ve vzduchu. 
 10. Dokumentace průzkumných prací.
 11. Zpracování získaných dat. 
 12. Vyhodnocení průzkumných prací. 
 13. Výsledky jsou plněny do databáze MŽP - SESEZ. 

SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Používání kvalitních a účinných technologií. 

Vypracování projektu nápravných opatření. 

Inženýring při přípravě realizace sanačních prací a v jejím průběhu.

Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy. 

Odstraňování kontaminovaných látek z horninového prostředí a podzemní vody.

Řízení realizace nápravných opatření. 

Kompletní dodávky sanace podzemní vody. 

Monitoring průběhu prací. 

Vyhodnocení sanačních prací. (plněna databáze SESEZ)

Odběry vzorků pro dokumentaci sanačního zásahu. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1

Zajišťování nakládání s odpady. (zpracování, úpravu a odstranění odpadů) 

2

Kategorizace odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

3

Dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů. 

4

Dohlížení na třídění odpadů dle jednotlivých druhů. 

5

Vedení průběžné evidence odpadů. 

6

Zabezpečení dopravy nebezpečných odpadů v režimu ADR. 

7

Zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s odpady. 

8

Vést průběžně evidenci odpadů. 

9

Vypracování ročního hlášení o odpadech. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zajišťování odběru a rozboru vzorků dle vodoprávního rozhodnutí.  (lapoly, myčky) 


Zajišťování čištění a odvozu odpadů. (kalů a znečištěných vod) 

Vypracování provozních řádů na vodní díla. (lapoly, myčky) 

Vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků. 

Spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod. 

Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky č.450/2005 Sb, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků. 

Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy. 

OCHRANA OVZDUŠÍ

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, a známení orgánům státní správy. 

Zajišťování měření
emisí v četnosti, dle
kategorie zdroje
znečištění ovzduší.

Vedení přehledů a
provozní evidence
zdrojů znečišťování
ovzduší.

Vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší.

Zpracování podkladů
pro vyměření poplatků za
znečišťování ovzduší.

Spolupráce na opatřeních
vedoucích k omezení emisí.

Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

OBECNÁ EKOLOGIE

Zajišťování likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí. 

Účast na přípravách a zpracování investičních záměrů. 

Vedení přehledu používaných materiálů a surovin, rizikových z hlediska vlivu na životní prostředí. 

Pořádání školení týkající se oblasti životního prostředí. 

Na požádání jednat s orgány státní správy v oblastech životního prostředí.

Spolupracovat na plnění nápravných opatření uložených v oblasti obecné ekologie s orgány státní správy.

ŽIVNOSTENSKÉ LISTY

Nakládání s odpady.(vyjma nebezpečných)

Geologické práce.
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí. 

Geologické práce KH SANACE

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OSVĚDČENÍ A AUTORIZACE

1

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie, inženýrská geologie.

2

Osvědčení pro vzorkování odpadních vod.                          

3

Osvědčení pro odběr vzorků odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.                         

4

Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství.                         

5

Osvědčení k posuzování nebezpečných vlastností odpadů.                          

LEGISLATIVNÍ VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI K VÝKONNU EKOLOGICKÝCH SLUŽEB


Rozhodnutí všech krajských úřadů v ČR dle § 16 odst.3 zák. č. 185/2001 Sb.,o odpadech a po změně některých dalších zákonů, v platném znění,
k nakládání s nebezpečným odpadem ve smyslu shromažďování. 

© Copyright 2019 KHASNACE s.r.o. - All Rights Reserved 
Design by DEGIT - Petr Šimánek