best html templates

Sanace a ekologické služby

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti náprav ekologických škod a v oblasti životního prostředí obecně. Tyto služby pokrývají celé spektrum činností spojených s realizací nápravných opatření.

EKOLOGICKÉ AUDITY

Ekologické audity

Posouzení výrobní činnosti klienta z hlediska platné legislativy dopadu na životní prostředí.

PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ A ANALÝZY RIZIK

Průzkumy znečištění a analýzy rizik

Rešeršní činnost.
Zhodnocení rizik plynoucích z ekologických závad nacházejících se na pozemku klienta.

SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Sanace ekologických zátěží

Vypracování projektu nápravných opatření.
Používání kvalitních a účinných technologií. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s odpady

Zajišťování nakládání s odpady (zpracování, úpravu a odstranění odpadů). 
Kategorizace odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.  Katalog odpadů. 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní hospodářství

Zajišťování odběru a rozboru vzorků dle vodoprávního rozhodnutí.  (lapoly, myčky)
Zajišťování čištění a odvozu odpadů. (kalů a znečištěných vod) .

OCHRANA OVZDUŠÍ

Ochrana ovzduší

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, a oznámení orgánům
státní správy.

Zajišťování měření emisí v četnosti dle kategorie zdroje znečištění ovzduší.

OBECNÁ EKOLOGIE

Obecná ekologie

Zajišťování likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí.

Účast na přípravách a zpracování investičních záměrů. 

OBECNÁ EKOLOGIE

Živnostenské listy

Nakládání s odpady. (vyjma nebezpečných)
  
Geologické práce. 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OSVĚDČENÍ A AUTORIZACE

Odborná způsobilost, osvědčení a autorizace

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie, inženýrská geologie.

LEGISLATIVNÍ VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI K VÝKONNU EKOLOGICKÝCH SLUŽEB

Legislativní vybavení společnosti

Rozhodnutí všech krajských úřadů v ČR dle § 16 odst.3 zák. č. 185/2001 Sb.,o odpadech a po změně některých dalších zákonů, v platném znění, k nakládání s nebezpečným odpadem ve smyslu shromažďování. RÁDÍ BYSTE SE DOZVĚDĚLI KONKRÉTNĚJŠÍ INFORMACE?

Technické a materiální vybavení společnosti

Společnost KHSanace s.r.o. disponuje pro své činnosti následujícím technickým a materiálním vybavením:

1

Technologie a zařízení


- mobilní eko sklady "Standard ESS, typ 0046"
- sanační stanice (gravitační odlučovače RL, horizontální provzdušnovače)
- ozonizační sestava ISCO 

2

Dopravní technika


- osobní vozidla, automobily - dodávky
- vanové kontejnery 7 m3, 10 m3,
- kontejnery 26 m3,
- kolové rypadlo JCB 3CX
- kontejnerové vozidlo MAN 

3

Naše výpočetní technika umožňuje

- kvalitní prezentaci produktů společnosti (nabídky do veřejných soutěží, ekologické audity, analýzy rizika atd.)
- výsledky průzkumných a sanačních prací, jak v tištěné tak v digitální podobě
- velkoformátový tisk grafických výstupů na plotterech až do formátu A1
- Možnost výsledky exportovat do uživatelských datových formátů na
základě jejich detailní specifikace. 

4

Technické vybavení


- MultiLine P3ph/oxiset, MultiLineP3ph/LF-set
- Acuro 2000 Drager, TOL MIRAZ 2000
- Hladinoměry, produktoměry
- Vrtné vybavení zn. Eijkelkamp
- Vrtačky Makita 1400, 4500C, Milwaukee 950K
- Elektrocentrála Honda 20i
- Čerpadlo ELRO T300B + příslušenství 

REFERENCE

Újezd u Průhonic Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro založení školy 2019.

Průzkumné vrty, odběry geotechnických vzorků, vsakovací zkoušky, sled, řízení a vyhodnocení prací .

Investor: MČ Praha - Újezd, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4, Pan Václav Drahorád.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

rok 2019
52 tis. Kč

Sedlec a Vícenice u Náměšti n.O. Oprava a likvidace monitorovacích vrtů - Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 2019.

Oprava a likvidace vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Sedlec a Vícenice u Náměšti n.O. Oprava a likvidace monitorovacích vrtů - Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 2019.
 
Investor: ČR - MO, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, paní Miroslava Velenová. 

Odpovědný pracovník: Ing. Magdalena Prokešová

rok 2019
194 tis. Kč

Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. v Praze.

Demolice jeřábové dráhy, sanace stavebních konstrukcí a zemin nesaturované zóny kontaminovaných RU. Odstranění 118 t kontaminovaných stavebních konstrukcí a 302 t kontaminovaných zemin. Odběry vzorků stavebních materiálů, zemin a podzemní vody na stanovení RU a ClU, likvidace vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací. 

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Monika Zbořilová. 
Supervize – Ing. Ivana Pánková, Alfasystem s.r.o.

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

rok 2018-2019
994 tis. Kč

Jednorázový monitoring kontaminace podzemní vody v okolí skládky sludge na lokalitě Hlavečník.

Odběry vzorků podzemní vody, laboratorní analýzy, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Monika Zbořilová. 

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

rok 2018
25 tis. Kč

Likvidace průzkumných hydrogeologických vrtů v areálu společnosti TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o.

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Monika Zbořilová. 

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

rok 2019
72 tis. Kč
 

Sanační – stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.

Vrtné práce, sanační čerpání a dekontaminace vody kontaminované fází RU a RU a BTEX v rozpuštěné vodě, testy aplikace peroxidu vodíku a biopreparátu, monitoring, aktualizace analýzy rizik likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, sled, řízení a vyhodnocení prací.

Investor: MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, Mgr. Monika Zbořilová. 

Odpovědný pracovník: Mgr. Radek Heřmánek

rok 2013 - 2019
5,76 mil. Kč

Reference KH sanace


VŠECHNY NAŠE REFERENCE NA JEDNOM MÍSTĚ

VIZE SPOLEČNOSTI

Politika systémů řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Základní vizí společností KHSanace s.r.o. je být chápána jako špičková firma v oblasti nakládání s odpady, která poskytuje kvalitní služby, šetrné k životnímu prostředí, při dodržování vysokého standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Této hlavní vize chceme dosáhnout v rámci integrovaného systému řízení. Pomocí těchto pravidel.

 • Společnost KHSanace s.r.o. se zavazuje k dodržování platných právních a jiných požadavků při všech svých činnostech.
 • K naplnění této politiky integrovaného systému řízení bude společnost KHSanace s.r.o. poskytovat přiměřené zdroje a bude postupovat podle přijatých programů a cílů integrovaného systému řízení.
 • Úzkou spoluprací s vybranými obchodními partnery a zřizování nových provozů se přiblížit k zákazníkovi a nabídnout mu dlouhodobě kvalitní konkurenceschopnou službu postavenou na oboustranné důvěře. Otevřenou komunikací se všemi dotčenými stranami, optimalizovat prováděné činnosti a posilovat ekologické uvědomění. Víme, že dlouhodobě spokojený zákazník je naše nejlepší reference a může dál  šířit naše dobré jméno. 
 • Kvalita námi poskytovaných služeb je základním měřítkem posuzování  naší úspěšnosti a všechny procesy, které je ovlivňují, jsou řízeny, dokumentovány a hodnoceny. 
 • Všichni zaměstnanci naší společnosti se ztotožňují s požadavky integrovaného systému řízení. Zároveň jim společnost umožňuje rozšiřovat  si svou odbornost tak, aby byli schopni pružně a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků a své úkoly plnili s co největší profesionalitou.
 • Zaváděním inovačních programů (nových technologií a postupů) chceme neustále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. 
 • Vedle spokojenosti našich zákazníků je naším dalším hlavním úkolem provádět naši činnost tak, aby vedla ke skutečnému zlepšení  a minimalizování dopadů našich činností na životní prostředí a aby všechny činnosti byly prováděny v souladu se zavedeným standardem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Důslednou kontrolou vlastních nákladů a synergií, udržet vysokou hodnotu ekonomického růstu. 
 • Společnost KHSanace s.r.o., prohlašuje, že bude spolupracovat  přednostně s dodavateli, kteří splňují požadovanou úroveň řízení kvality, životního prostředí a BOZP.
 • Společnost KHSanace s.r.o. si je vědoma zdravotních rizik, která jsou spojena s výše uvedenými činnostmi, prohlašuje, že učiní vše pro řízení těchto rizik, ve smyslu zajištění maximální možné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem řízení rizik při práci je snížení jejich vlivu na zaměstnance KHSanace a příslušné externí strany na nejmenší možnou úroveň, nejlépe jejich eliminace. 
 • V případě, že riziko během práce bude vyhodnoceno jako nepřijatelné, společnost KHSanace se zavazuje, že práci spojenou s uvedeným rizikem zastaví a učiní veškeré možné kroky k omezení míry rizika, popřípadě příslušnou práci zastaví definitivně. 
 • Vedení společnosti se zavazuje k pravidelnému prověřování a vyhodnocování integrovaného systému řízení kvality životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a k jeho neustálému zlepšování na základě prováděných přezkoumání. 

FOTOGALERIE

O NÁS

KHSanace s.r.o. je český podnikatelský subjekt, který byl založen jako společnost s ručením omezeným v roce 2007 se sídlem společnosti původně v Benešově, aktuálně v Praze. 

Společnost disponuje vysoce odborným týmem pracovníků, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti životního prostředí.

KH SANACE - problematika sanací a likvidací

Hlavní činností společnosti je poskytnout služby v oblasti ekologie, jako je komplexní řešení ekologických zátěží, průzkumy a ekologické audity, analýzy rizik, likvidace odpadů , poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Dále zajišťujeme měření emisí, vrtání studní včetně dodání potřebných dokladů ke stavebnímu povolení.

Provádíme také zemní a demoliční práce. Jedná se především o odbahňování rybníků, revitalizaci říčních toků, rekultivace skládek.

Společnost je schopna řešit problematiku sanací a likvidaci odpadů na vysoké úrovni, o čemž svědčí účast v prestižních výběrových řízeních i realizované projekty.

KH SANACE - problematika sanací a likvidací

V roce 2008 proběhla ve společnosti certifikace ISO 9001 a ISO 14001 a OHSAS 18001. Tímto krokem byla zahájena cesta poskytování služeb kontrolované kvality.

V případě zájmu si můžete přečíst reference naší společnosti v sekci reference.

SPONZORUJEME

KHsanace sponzorujeme

AKADEMIE TOMÁŠE HERTLA

                    Společnost KHSanace s.r.o. sponzoruje AKADEMII                                 TOMÁŠE HERTLA.

KONTAKT

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:

Sídlo společnosti
Jesenická 265/38, Záběhlice, 106 00 Praha 10


Telefon:

Tel.:  +420 602 327 186
Tel.:  +420 724 358 685
                                 


E-mail:

E-mail: info@khsanace.cz

Identifikace společnosti

IČ: 281 60 797
DIČ: CZ 281 60 797

Sídlo: Jesenická 265/38, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným.
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 129 594.

Kontakt

KHSanace s.r.o.
Tel.: +420 602 327 186
Email: info@khsanace.cz

Jesenická 265/38, Záběhlice
106 00, Praha 10

IČ: 281 60 797
DIČ: CZ 281 60 797 

© Copyright 2019 KHASNACE s.r.o. - All Rights Reserved 
Design by DEGIT - Petr Šimánek